Vận tải hàng hóa, vận tải du lịch, vận tải hành khách, dịch vụ kho, dich vụ bến bãi
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
0989992799
Liên kết:
news
Tin hoạt động

mãu giấy đăng ký dự họp

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI)

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP VẬN TẢI & DỊCH VỤ HÀNG HOÁ

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

               Hà Nội,  ngày       tháng       năm 2016.

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội)

 

1.      Tôi tên : ………………………………, là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

CMND số : ………………………cấp ngày:………………….tại:………………….

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1CP) là:…………………………………….

Bằng chữ :…………………………………………………………………………….

Nay tôi ủy quyền cho :

2.      Ông/Bà :…………………………………Chức vụ tại Công ty :…………………….

CMND số :……………………….cấp ngày:………………… tại:………………….

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và đại diện tôi biểu quyết, bẩu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 12/4/2016.

Ông/Bà :…………………………….có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

                                                                        Hà Nội, ngày ….. tháng …..năm 2016

 

Người nhận ủy quyền                                                                     Người ủy quyền

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú :

-          Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP VẬN TẢI & DỊCH VỤ HÀNG HOÁ

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

              

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI)

                Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

 

Tên tôi là : …………………………………………Điện thoại :…………………….

Địa chỉ liên lạc :………………………………………………………………………

Số CMND/HC : ………………..ngày cấp:……………Nơi cấp:……………………

          Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ hàng hóa Hà Nội, với :

          Số cổ phần biểu quyết là :………………………………………………………

          (Bằng chữ : ………………………………………………………….) cổ phần;

Trong đó :

·        Số cổ phần sở hữu :…………………………………………………..cổ phần.

·        Số cổ phần được ủy quyền :………………………………………….cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy ủy quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

 

Xác nhận của Ban KTTCĐB :                                            Hà Nội, ngày 13 tháng  4 năm 2016

                                                                                                            NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Xác nhận người đăng ký đủ tư cách

tham dự Đại hội và biểu quyết.                                                          

 

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

 

TM. BAN KTTC ĐẠI BIỂU

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :

·         Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Dịch vụ
Báo giá vận chuyển
Gửi yêu cầu báo giá cước vận chuyển qua email dichvuhanghoa@vantaihanoi .com.vn

Công ty Cổ phần Vận tài và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Địa chỉ: Số 27/785, Trương Đinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 0243 864 28 81 - Fax: 0243 864 28 81 - Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5600/2018/QTG ngày 25/10/2018

Trực tuyến: 5

Lượt truy cập: 806.079

Thang may, thang máy, elevator, thang may viet nam, thang may fuji, thang may gia dinh, thang tai khach, thang chung cu, bao tri thang may, phu tung thang may, linh kien thang may