Thông báo mời họp

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

TÔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  96 /TB-VTHH

                       Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016.

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

 


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trân trọng thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút thứ năm, ngày 28/4/2016 (Đón khách từ 8 giờ).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty (27/785 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội)

3. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 12/4/2016.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;

- Thông qua Phương án lợi nhuận 2015;

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2015-2020).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui ong xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện.

Các cổ đông dăng ký dự họp tại phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 20/4/2016.

6. Hình thức đăng ký :

- Thư xin gửi về địa chỉ : Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội – 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Hoặc Fax : 04.38642881

- Người liên hệ : Bà Lê Thị Hảo  - Điện thoại : 04.38642881

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui ong mang theo CMTND và bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông)

 Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: www.vantaihanoi.com.vn

Kể từ ngày 20/4/2016.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

( Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời).

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

(đã ký)

Nguyễn Thanh Nam