Chương trình đại hội

Dự thảo) CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Nhiệm kỳ IV (2015 – 2020)

(Dự thảo) CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Nhiệm kỳ IV (2015 – 2020)

 Tổ chức vào hồi 8h30’ thứ năm, ngày 28/4/2016.

 Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty.

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

8h30’

Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu,

Ông  Lê Minh Thắng  -

TP.Bảo vệ

2

8h35’

Kiểm tra và xác nhận tư cách đại biểu cổ đông

Ông  Hà Phi Long –

P.Giám đốc Cty

3

9h10’

Bầu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký,  Ban kiểm phiếu.

Ông Hà Phi Long –

P.Giám đốc Cty

4

9h15’

Thông qua Quy chế Đại hội.

Ông Phạm Quốc Phong –

P.Chủ tịch HĐQT

5

 

9h20’

Thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Phạm Quốc Phong –

 P.Chủ tịch HĐQT

6

9h30’

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh  năm 2015 .

- Mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

Ông Nguyễn Hồng Việt –

Giám đốc C.ty

7

9h40’

Báo cáo thẩm tra tài chính của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

Bà Phạm Minh Tú –

TB Kiểm soát

8

 

9h50’

Báo cáo phương án lợi nhuận  năm 2015

Ông Phạm Quốc Phong –

 P.Chủ tịch  HĐQT

9

9h55’

Thông báo tiêu chuẩn thành viên BKS

Ông Đỗ Văn Thi - Ủy viên BKS

10

10h00’

Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2015 – 2020)

Ban Bầu cử

11

10h20’

Cổ đông tham gia ý kiến

Các cổ đông

12

10h30’

Công bố kết quả bầu thành viên bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2015 – 2020)

Đoàn Chủ tịch

 (linh hoạt theo điều hành của Chủ tọa  ĐH)

13

10h50’

Đại hội biểu quyết thông qua :

1. - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Và mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2016.

2. Báo cáo thẩm tra tài chính của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015

3. Phương án lợi nhuận năm 2015.

Ông  Nguyễn Thanh Nam

Chủ tịch HĐQT

 

 

14

11h00’

Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Hòa Quang Minh –

CV P.KHĐT

15

11h10’

Bế mạc Đại  hội .

Ông  Lê Minh Thắng –

TP. Bảo vệ

                                                          

   BAN TỔ CHỨC