Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015

Dự thảo: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NÔI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP VẬN TẢI & DỊCH VỤ HÀNG HOÁ HN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :                BC - VTHH

Hà Nội, ngày         tháng      năm 2016

 

 

Dự thảo: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

 

 

      Kính thưa :  Đại hội  

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày Báo cáo sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Căn cứ vào số liệu: Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán.

- Kết quả tài chính của Công ty:

 

 

 

 

 

 

 

-  Căn cứ điều 47 chương VIII Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà nội, lợi nhuận được phân phối như sau :

 

          

 

 

                                                             

                                                          TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                            PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ