Thong báo tạm dừng chuyển nhượng cổ phần

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom )

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

Địa chỉ: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (043) 8642881      Fax: (043) 8642881

********************

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom )

***

Để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom, Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa thông báo đến các Quý cổ đông v/v chốt danh sách như sau:

1.     Ngày chốt danh sách: 16h30 ngày 25/04/2016

2.     Thời gian ngừng chuyển nhượng: Từ 16h30 ngày 25/04/2016 đến ngày cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn giao dịch Upcom Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.     Các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND/ ĐKKD (đối với pháp nhân) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến làm thủ tục chuyển nhượng vào trước 16h30 ngày 25/04/2016 tại

Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội

27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

4.     Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần phát sinh sau ngày tạm dừng chuyển nhượng nêu trên đều không có giá trị về mặt pháp lý.

Trân trọng thông báo!

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người đại diện trước pháp luật

Giám đốc

(đã ký)

 

Nguyễn Hồng Việt