Chương trình đại hội cổ đông 2016 (Bản chính thức)

CHƯƠNG TRÌNH  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI, NGÀY 28/4/2016

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

8h30’

Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu,

Ông  Lê Minh Thắng  

 

2

8h35’

Kiểm tra và xác nhận tư cách đại biểu cổ đông

Bà Ng. Thị Ngọc Hân

3

8h45’

Công bố quyết định của TCT Vận tải HN về việc cử đại diện vốn tại công ty Cổ phần Vận tải và DVHH HN.

QĐ số 627/QĐ-TCT ngày 21/4/2016

Ông Nguyễn Hồng Việt

4

9h00’

Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch ,Ban thư ký và  Ban kiểm phiếu.

Bà Ng. Thị Ngọc Hân

5

9h15’

Báo cáo và biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội.

Ông Phạm Quốc Phong

6

9h30’

Thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Phạm Quốc Phong

7

9h40’

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh  năm 2015 .

- Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Ông Nguyễn Hồng Việt  

8

9h50’

Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

Bà Phạm Minh Tú

9

10h00’

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận  năm 2015

Ông Phạm Quốc Phong

10

10h20’

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và kiện toàn thành viên HĐQT, BKS.

- Trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- Thông báo tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

Ông Phạm Quốc Phong

11

10h30’

Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4 (2015 – 2020)

Đoàn chủ tịch

Ban kiểm phiếu

12

10h40’

Cổ đông tham gia ý kiến

Các cổ đông

13

10h50’

Công bố kết quả bầu thành viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4 (2015 – 2020)

Đoàn Chủ tịch

14

11h00’

Đại hội biểu quyết thông qua :

1. - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Và mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2016.

2. Báo cáo thẩm tra tài chính của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đoàn chủ tịch

 

15

11h10’

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đoàn chủ tịch,

Thư ký Đại hội

16

11h20’

Bế mạc Đại  hội .

Ông  Lê Minh Thắng