Đại hội cổ đông HHN 2018
Sáng ngày 21/4/2018 Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với sự có mặt của 52 cổ đông đại diện cho 1.363.310 cổ phần. 
Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung được dự thảo trong chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. 
 
Sáng ngày 21/4/2018 Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với sự có mặt của 52 cổ đông đại diện cho 1.363.310 cổ phần. 
Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung được dự thảo trong chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. 
 
 
cho thuê ảo thuật | cho thuê xe 7 chỗ