Vận tải hàng hóa, vận tải du lịch, vận tải hành khách, dịch vụ kho, dich vụ bến bãi
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
0989992799
Liên kết:
news
Tin hoạt động

Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016

DỰ THẢO BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VỀ THỰC HIỆN

 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:              /BC - VTHH

Hà Nội, ngày 15 tháng  4  năm 2016.

 

DỰ THẢO BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VỀ THỰC HIỆN

 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

 

PHẦN THỨ NHẤT

 I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015.

 Tình hình kinh tế trong nước có dấu hiệu tăng trưởng phát triển. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Điều này đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty vốn phụ thuộc vào thị trường luân chuyển tiêu thụ hàng hóa.

- Chi phí của doanh nghiệp đều tăng do có sự thay đổi chế độ chính sách của Nhà nước như: Tiền thuê đất, BHXH, BHYT, BHTN,…và thực hiện Luật Môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy. Trong đó riêng tiền thuê đất theo dự kiến kế hoạch năm 2015 bằng với năm 2014 là: 3.162.173.060 đồng đã tăng lên mức 6.901.309.000 đồng tăng thêm 3.739.136.000 đồng, vượt xa lợi nhuận dự kiến.

- Nguồn tài chính của Công ty quá hạn hẹp trong khi việc vay hoặc huy động vốn từ các nguồn khác để triển khai các dự án đầu tư và duy tu cơ sở vật chất kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn.

- Cơ sở hạ tầng xuống cấp làm cho chi phí duy tu sửa chữa tăng cao hơn hai lần so với dự kiến.

- Tình hình trật tự trị an, an toàn cho cơ sở bến bãi vẫn diễn biến phức tạp. Nguy cơ mất an toàn, cháy nổ rất lớn và đặc biệt đối với công tác trông giữ phương tiện vận tải đường bộ.

  1.Kết quả  thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2015.

1.1   Các chỉ tiêu tổng hợp.

                                                                                          ( Đơn vị tính: 1000đ)  

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2014

Kế hoạch năm 2015

Thực hiện 2015

% KH 2015/TH2014

% TH2015/KH 2015

1

Tổng doanh thu .

27.100.490

24.281.886

28.601.943

90

118

2

Tổng chi phí; trong đó:

22.785.876

24.281.886

27.781.427

107

114

- Khấu hao cơ bản

2.397.386

2.566.308

2.071.205

86

81

-Tiền thuê đất

3.162.173

3.162.173

6.901.309

100

218

3

Lợi nhuận trước thuế

4.314.614

0

820.516

 

 

4

Hiệu quả (LN+KH)

6.712.000

2.566.308

2.891.721

38

113

5

Quỹ tiền lương

8.170.000

8.592.000

8.592.000

105

100

 

 Ghi chú: Lợi nhuận sau khi kiểm toán năm 2014 là: 4.314.614.203 đồng do Công ty đã trích trước tiền thuê đất (từ năm 2012 – 2014). Trong thời gian này tiền thuê đất hàng năm được cơ quan thuế thông báo tạm thu, cuối chu kỳ 5 năm ( 2010 – 2014) sẽ được quyết toán. Kết quả sau khi truy thu  đã dư ra 3.202.730.000đồng và được tính cộng vào lợi nhuận năm 2014.

 

      1.2 Phân tích kết quả đạt được và nguyên nhân:

      - Chỉ tiêu doanh thu: đạt 118% kế hoạch. Trong đó:

+ Lĩnh vực cho thuê kho, ki ốt: đạt 110% kế hoạch do Ban Lãnh đạo Công ty đã xác định đây là nguồn thu chính để Công ty ổn định trong quá trình định hướng phát triển lâu dài. Do vậy, Công ty đã tập trung nguồn lực để đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà kho, chăm sóc khách hàng, tăng cường công tác điều tra thị trường để đề ra chính sách điều chỉnh giá phù hợp trong từng giai đoạn, đặc biệt khi Nhà Nước áp mức tiền thuê đất mới. Kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị của khách hàng đã góp phần hoàn thành kế hoạch doanh thu.

+ Lĩnh vực kinh doanh trông giữ phương tiện: đạt 130% kế hoạch. Theo thống kê số lượng phương tiện vào đỗ tại 27/785 Trương Định sau 5 năm với mức sụt giảm khoảng 20% năm đã có chiều hướng tăng kể từ tháng 4/2015 đến nay. Theo đánh giá thì lượng phương tiện vào đỗ trên bến xe tăng do nhu cầu lưu thông  hàng hóa giữa các vùng tăng, một phần do việc triển khai công tác kiểm soát tải trọng phương tiện của các cơ quan chức năng và quan trọng nhất chúng ta đã chủ động điều chỉnh giá trông giữ cho các loại phương tiện, tận thu xe của đối tác thuê kho đã góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch.

+ Hoạt động đại lý vận tải hàng hóa:  đạt 142% kế hoạch do tích cực khai thác  nguồn hàng trong và ngoài thành phố nên so với năm trước sản lượng hàng hóa đơn vị nhận làm đại lý vận tải đã tăng đáng kể.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2015 Công ty không đặt vấn đề lợi nhuận do tiền thuê đất tăng thêm 3.739.136.000 đồng so với năm 2014 đã vượt xa lợi nhuận dự kiến trong kế hoạch tài chính được lập đầu năm. Tuy nhiên, trước tình hình trên, Ban Giám đốc điều hành đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp, biện pháp đó là:

- Tăng thu: điều chỉnh giá các dịch vụ của Công ty như trông giữ phương tiện, giá thuê kho, tăng cường tiếp thị để duy trì hệ số thuê kho ở mức cao.

- Tận dụng quỹ đất( góc khuất) còn lại để đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê bằng một phần vốn ban đầu của khách hàng.

- Sắp xếp bố trí hợp lý lao động lao động hiện có, hạn chế tối đa việc tuyển dụng lao động thay thế các vị trí nghỉ chế độ ( Lao động đầu năm: 137; Lao động cuối năm 115; Tăng: 0; Giảm: 21)

- Lập kế hoạch và triển khai tiết giảm tối đa chi phí như vật rẻ mau hỏng, VPP, điện, nước…

Kết quả: sau khi triển khai hàng loạt các biện pháp, giải pháp trên Công ty đã hoàn thành được nhĩa vụ với Nhà Nước và có lợi nhuận là: 820.516.000đ.

2. Một số công tác trọng tâm đã triển khai trong năm 2015.

2.1 Tình hình thực hiện KH đầu tư và hợp thức đất.

 - Hoàn thành phần xây dựng nhà kho KX16 diện tích 420m2, kho KX17 diện tích gần 500m2 và đưa vào khai thác theo đúng cam kết với khách hàng.

- Đang cùng tư vấn để hoàn thành việc hợp thức quyền sử dụng đất tại 292 Bạch Đằng và số 2 Lãng Yên.

     2.2 Tình hình phát triển thị trường.

- Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác tiến hành điều tra thị trường và khảo sát biến động giá các loại hình dịch vụ Công ty đang cung ứng nhằm điều chỉnh đơn giá các dịch vụ sát với giá thị trường.

- Bằng nhiều biện pháp thu hút khách hàng như: xây dựng chính sách về giá, chăm sóc khách hàng, kịp thời giải quyết các kiến nghị của khách hàng liên quan đến cơ sở vật chất như sửa chữa chống dột nhà kho, điện, nước và các thủ tục hành chính liên quan khác …. Kết quả đã nâng cao hệ số khai thác nhà kho từ mức 92% kế hoạch lên mức 96%.

- Tập trung thu hồi công nợ của các đối tác, khách hàng còn nợ đọng Công ty. Kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với khách hàng cố tình trây ì, nợ đọng kéo dài.

 

 

2.3 Tình hình thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu tổ chức.

- Điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ và sắp sếp, bố trí lại lao động cho XN Duy tu và Bến xe theo phương án đã được phê duyệt. Trong đó: điều chuyển bộ phận Đại lý vận tải từ XN Bến sang  trực thuộc XN Duy tu. Mục tiêu: tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Chấm dứt  hoạt động trông giữ phương tiện trên đường phố sau gần 4 năm hoạt động do hiệu quả kinh doanh mang lại không đảm bảo thu đủ bù đắp chi phí và công sức đã đầu tư.

2.4 Tình hình thực hiện KH lao động, tiền lương, phát triển và đào tạo.

- Cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo do Tổng công ty Vận tải Hà nội tổ chức. 

- Công tác quân sự quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai.

- Phối hợp với Công an PCCC quận Hoàng mai tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho Cán bộ, nhân viên Công ty và đối tác sử dụng kho, ki ốt tại 27/785 Trương Định. 

- Lập và triển khai kế hoạch khánh tiết, lương, thưởng cho người lao động. Mặc dù thu nhập của người lao động chỉ đạt ở mức trung bình nhưng đã đảm bảo được thu nhập ổn định cho người lao động.    

2.5 Tình hình thực hiện Kế hoạch duy tu cơ sở vật chất :

Trước thực trạng cơ sở hạ tầng, nhà kho, văn phòng làm việc đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đáp ứng đòi hỏi của khách hàng và tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động. Công ty đã triển khai:

- Tiến hành cải tạo sửa chữa nhà bảo vệ, văn phòng Bến xe tải, khu vệ sinh tại số 2 Lãng Yên, tường rào tại 27/785 Trương Định.

- Chống dột, làm vách ngăn nhà kho KX2 để cho khách hàng thuê. cải tạo chống dột nhà kho KX4 theo yêu cầu của khách hàng.

- Triển khai nạo vét cống thoát nước, sửa chữa, lắp đặt điện, nước theo yêu cầu của khách hàng và các đơn vị trong Công ty.

2.6  Các công tác khác.

- Công tác phòng chống tham nhũng: thường xuyên tổ chức tập huấn cho CB – NV các văn bản liên quan và tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành quy chế của Công ty,  Pháp luật của Nhà nước đối với các đơn vị, phòng ban, trong năm 2015 không có Cán bộ- nhân viên nào vi phạm.

- Tổ chức thành công“ Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015”.

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV toàn Công ty.

- Tích cực triển khai kế hoạch PCTT-TKCN và công tác PCCN, VSMT… đảm bảo ANCT – TTATXH trong Công ty.

- Phối hợp với Công an PCCC quận Hoàng Mai thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công tác PCCN trong các đơn vị, kho tàng, bến bãi và tổ chức diễn tập chữa cháy tại 27/785 Trương Định. Chủ trì họp với Công an quận Hoàng Mại, phường Thịnh Liệt và khách hàng triển khai công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tàng trữ, vận chuyển pháo, vật liệu nổ, buôn lậu trên địa bàn Công ty.

3. Kết luận.

Năm 2015 mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng bằng sự cố gắng của toàn thể CBNV nên về cơ bản Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu được ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty giao. Đời sống, việc làm của người lao động được bảo đảm, nội bộ đoàn kết. Công tác TTATXH, PCCN, VSMT, ATBHLĐ… được đảm bảo.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

 I. Bối cảnh năm kế hoạch.

- Theo dự báo tình hình kinh tế trong nước có những chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đang dần được cải thiện, nhưng nhìn chung vẫn còn rất nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp do hệ quả của suy giảm kinh tế của một số năm trước. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể: hệ thống nhà kho  khó có khả năng duy trì về hệ số khai thác sử dụng và mức điều chỉnh giá do nhu cầu thuê kho – xưởng của các tổ chức, cá nhân trên thị trường chưa có xu hướng tăng trong thời gian tới.

- Tiền thuê đất năm 2016 của Công ty theo thông báo của các Chi cục thuế là:10.404.203.585 đồng tăng thêm: 3.502.894.000 đồng so với thực hiện năm 2015. Chi phí điện nước và mức tiền lương tối thiểu vùng, BHXH, BHYT...cho người lao động tăng. Mặt khác cơ sở hạ tầng sân bến, hệ thống điện, nước đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải cải tạo, sửa chữa trong năm 2016 để phục vụ khách hàng, dự kiến toàn bộ các chi phí tăng thêm khoảng 1 tỷ so với năm 2015.

- Nguồn lực về tài chính, lao động của Công ty quá hạn hẹp, rất khó để triển khai các dự án đầu tư phát triển và duy tu cải tạo cơ sở hạ tầng. các mô hình kinh doanh mới và cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có.

- Tình hình trật tự trị an, an toàn cho cơ sở bến bãi vẫn diễn biến phức tạp. Nguy cơ mất an toàn, cháy nổ rất lớn và đặc biệt đối với công tác trông giữ phương tiện vận tải đường bộ.

I. Căn cứ lập kế hoạch.

- Căn cứ vào nguồn lực của Công ty về tài chính, lao động,…

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015  và mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

- Căn cứ kết quả khảo sát điều tra thị trường và tìm kiếm khách hàng trên địa bàn Thành phố Hà nội và các tỉnh lân cận.

- Căn cứ vào kết quả kiểm tra, thống kê, phân tích cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kho tàng, bến bãi và các điều kiện cấu thành doanh thu năm 2016.

- Căn cứ vào các chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến tiền thuê đất, tiền lương tối thiểu vùng, BHXH, BHYT… năm 2016 và một số chi phí bắt buộc khác tăng như tiền điện, nước sinh hoạt…

II.  Mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2016.

1. Mục tiêu :

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực về lao động, vốn, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, bến bãi và các dự án đang đầu tư, để xây dựng các phương án kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

-  Bảo toàn vốn, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động. Không để sẩy ra các sự cố lớn liên quan đến ANCT – TTATXH, PCCN, VSMT…..

2. Các chỉ tiêu tổng hợp.

                                                                                     ( Đơn vị tính: 1000đ)  

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thực hiện năm 2015

Kế hoạch năm 2016

% KH2016

/TH 2015

1

Tổng doanh thu

1000đ

28.601.943

31.553.708

115

2

Tổng chi phí; trong đó:

1000đ

27.781.427

30.533.708

110

- Khấu hao cơ bản

1000đ

2.071.205

1.738.806

84

- Tiền Thuê đất

1000đ

6.901.309

10.404.203

151

3

Lợi nhuận trước thuế

1000đ

820.516

1.000.000

122

4

Hiệu quả (LN+KH)

1000đ

2.891.721

2.738.806

95

5

Quỹ tiền lương

1000đ

8.592.000

8.996.000

105

 Ghi chú:  kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trên chưa tính đến việc đưa dự án 23 Hàn Thuyên vào khai thác.

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Bố trí sử dụng lao động một cách hợp lý. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.Tiết giảm các chi phí không thực sự cần thiết. Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các văn bản pháp quy trên các lĩnh vực tài chính, lao động, kinh doanh ...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị với mục tiêu: thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung ứng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác điều tra khảo sát thị trường để kịp thời tham mưu cho Lãng đạo Công ty ban hành giá dịch vụ Công ty đang thực hiện.

- Tiếp tục giải quyết kịp thời yêu cầu của khách hàng về duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng, ki ốt, nhà kho …

- Trên cơ sở nhu cầu của khách hàng, tận dụng quỹ đất hiện có để đầu tư xây dựng thêm các nhà kho cho thuê nhằm tăng nguồn thu cho Công ty.

- Thực hành triệt để tiết kiệm các chi phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Tăng cường đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mặt trong toàn Công ty.

III. Các giải pháp thực hiện.  

- Tiếp tục rà soát và bố trí sử dụng lao động một cách hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các văn bản pháp quy trên các lĩnh vực tài chính, lao động, kinh doanh .

    - Đề xuất các giải pháp để Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định nhằm sớm đưa công trình 23 Hàn Thuyên vào khai thác sử dụng.

- Tập trung cho công tác quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng. Hoàn thiện chính sách điều chỉnh giá linh hoạt nhằm thu hút khách hàng sử dụng các loại hình dịch vụ Công ty đang cung ứng.

- Tập trung nguồn lực để duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng, nhà kho – Ki ốt để nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

- Thường xuyên tiến hành khảo sát thị trường và tìm kiếm khách hàng, thu thập thông tin và nhu cầu của thị trường liên quan đến các loại hình dịch vụ Công ty đang cung ứng làm cơ sở cho việc điều chỉnh sát giá thị trường.

- Kiểm tra thường xuyên, liên tục hoạt động tác nghiệp trong toàn Công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

     - Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý như : lập và theo dõi kế hoạch SXKD, quản lý tài chính, nhân sự và đặc biệt trong công tác quản lý phương tiện  trên bến xe tải… nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành SXKD.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo ATBHLĐ, ANCT – TTATXH, trong toàn Công ty. Trong đó chú trọng đến công tác PCCN, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp của cán bộ, CNLĐ, các đối tác kinh doanh, các cơ quan chức năng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. Kính mong Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty  xem xét, thông qua.

   Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi gửi :

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS   (để b/c)

- Lưu KHĐT, TCHC

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ
Báo giá vận chuyển
Gửi yêu cầu báo giá cước vận chuyển qua email dichvuhanghoa@vantaihanoi .com.vn

Công ty Cổ phần Vận tài và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Địa chỉ: Số 27/785, Trương Đinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 0243 864 28 81 - Fax: 0243 864 28 81 - Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5600/2018/QTG ngày 25/10/2018

Trực tuyến: 9

Lượt truy cập: 806.083

Thang may, thang máy, elevator, thang may viet nam, thang may fuji, thang may gia dinh, thang tai khach, thang chung cu, bao tri thang may, phu tung thang may, linh kien thang may