Vận tải hàng hóa, vận tải du lịch, vận tải hành khách, dịch vụ kho, dich vụ bến bãi
Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
0989992799
Liên kết:
news
Tin hoạt động

Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015

Dự thảo: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NÔI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP VẬN TẢI & DỊCH VỤ HÀNG HOÁ HN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :                BC - VTHH

Hà Nội, ngày         tháng      năm 2016

 

 

Dự thảo: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

 

 

      Kính thưa :  Đại hội  

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày Báo cáo sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Căn cứ vào số liệu: Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán.

- Kết quả tài chính của Công ty:

 

 

 

 

 

 

 

-  Căn cứ điều 47 chương VIII Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà nội, lợi nhuận được phân phối như sau :

 

          

 

 

                                                             

                                                          TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                            PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                       

Dịch vụ
Báo giá vận chuyển
Gửi yêu cầu báo giá cước vận chuyển qua email dichvuhanghoa@vantaihanoi .com.vn

Công ty Cổ phần Vận tài và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Địa chỉ: Số 27/785, Trương Đinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 0243 864 28 81 - Fax: 0243 864 28 81 - Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5600/2018/QTG ngày 25/10/2018

Trực tuyến: 20

Lượt truy cập: 806.094

Thang may, thang máy, elevator, thang may viet nam, thang may fuji, thang may gia dinh, thang tai khach, thang chung cu, bao tri thang may, phu tung thang may, linh kien thang may